Domov O Nadácii

O Nadácii

od admin

Nadácia Výskum Rakoviny je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1993. Členmi správnej rady sú poprední vedeckí pracovníci z oblasti onkologického výskumu, pod vedením prezidentky nadácie RNDr. Margity Klobušickej, CSc. Hlavným cieľom Nadácie je prostredníctvom podpory a propagácie výskumu prispieť k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická a odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Nadácia úzko spolupracuje s Ústavom experimentálnej onkológie BMC SAV a s významnými pracoviskami klinickej onkológie (Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, ale aj mimobratislavské inštitúcie), nakoľko medzi jej ciele patrí aj rozvoj klinicky orientovaného, tzv. translačného výskumu. Jednou z ciest ako podporiť tento významný cieľ je zavádzanie moderných prístrojových techník, ktoré slúžia na diagnostiku nádorových ochorení na molekulárnej úrovni.

Medzi doterajšie úspechy nadácie patrí napríklad realizovanie verejných zbierok, ktoré pomohli pri zakúpení dôležitých, často unikátnych  prístrojov pre Ústav experimentálnej onkológie SAV v hodnote vyše 1,5 milióna eur.

 

Ciele Nadácie

 

Hlavným cieľom Nadácie Výskum Rakoviny je podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

Podrobné ciele Nadácie možno zhrnúť do týchto bodov:

Podpora

1. programov pre rozvoj onkologického výskumu so zameraním na:

a) prevenciu
b) včasnú diagnostiku
c) liečbu zhubných nádorov

2. nových smerov onkologického výskumu, najmä:

a) molekulárne-biologického
b) genetického
c) imunologického
d) farmakologického

3. zavádzania a rozvoja moderných prístrojových techník pre onkologický výskum
4. spolupráce medzi pracoviskami základného a klinického onkologického výskumu doma i vo svete
5. účasti vedcov na medzinárodných onkologických projektoch, kongresoch a stážach
6. verejnej informovanosti o cieľoch a výsledkoch onkologického výskumu

 

Orgány Nadácie

 

 

Správna rada Nadácie Výskum Rakoviny

 • RNDr. Jozef Bízik, DrSc. – viceprezident
 • RNDr. Soňa Čierniková, PhD. – členka
 • prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. – člen
 • RNDr. Margita Klobušická, CSc. – prezidentka
 • prof. MUDr. Michal Mego, DrSc. – člen
 • Mgr. Gabriela Pavlíková, PhD. – členka
 • RNDr. Ján Sedlák, DrSc. – člen

Dozorná rada Nadácie Výskum Rakoviny

 • Ing. Roman Bohovič, PhD. – predseda
 • Ing. Katarína Sedláková
 • Mgr. Veronika Zahradníková

Správkyňa nadácie

 • Ing. Erika Chudějová